Information & Regler

Välkommen till Umfors Camping! 

Här följer lite information om vistelsen hos oss. Dessa är framtagna i syfte att vara överrens och skapa förutsättningar till en trevlig vistelse för alla. 

Ankomst

In- och utcheckningstider 
Campingplats (husvagn, husbil och tält) disponeras till kl.15.00. Har ni bokat en plats med el är tillträde till platsen från kl. 15.00. Om den är ledig innan kl. 15.00 går det bra att checka in på platsen. Vid utcheckning senare tas en ny dygnsavgift ut. 

Priser 
Se separat prislista på hemsidan eller fråga i Gränslöst butiken nedanför. 

Betalning och avtalsregler 
Följande regler kan komma att ändras/utvecklas efter behov och förordningar. 

Vilken tomt man har bokat samt tiden för avtalet finns specificerat vid bokningsförfarandet. Husvagnen/husbil får endast stå på platsen under avtalstiden. Avtalet upphör utan uppsägning vid avtalsperiodens utgång. Detta avtal kan inte överlåtas av gästen utan campingens godkännande. Vid långtidshyra/årsplats skall anmälningsavgiften vara betald senast på förfallodagen enligt faktura, tomten kan annars avbokas och erbjudas till annan gäst. Genom att anmälningsavgiften, alternativt hela avgiften vid sen bokning, erlägges godkänner gästen de regler som finns i detta avtal och förbinder sig därmed att följa dessa. 

I och med att bokningen betalas blir också bokningen bindande. Anmälningsavgiften återbetalas inte vid avbokning. Gästen kan fram till och med 1 månad innan avtalsstart avboka årsplats utan kostnad. Vid avbokning senare måste halva avgiften erläggas. Avbokning skall då ske skriftligt. Hela säsongsavgiften ska vara erlagd senast förfallodagen enligt faktura eller annan skriftlig kommunikation. Har avgiften ej kommit campingen tillhanda vid denna tidpunkt och annan överenskommelse ej träffats får tomten inte tas i bruk och platsen anses avbokad. 

Tomten/platsen kan inte överlåtas eller uthyras av gästen. Det är inte tillåtet att folkbokföra sig på campingen. Det är inte heller tillåtet att hyra ut uppställd husvagn. Skulle detta ske upphör avtalet med omedelbar verkan utan någon återbetalning. Efter överenskommelse med campingvärden kan överlåtelse & uthyrning av plats ske i särskilda fall mot en avgift. Avtalet för tillträdande gäst gäller då bara kvarvarande tid. Därefter erbjuds normalt platsen som ledig till samtliga gäster enligt gängse rutiner. Tillträdande gäst skall erlägga betalning innan tillträde. Begärs inte slutavläsning av el övertar tillträdande gäst betalningsansvaret för förbrukad el under avtalstiden. Vid brott mot detta avtal, eller campingens ordningsregler, och där avvisning har blivit aktuell, godkänner gästen att vagn och övrig utrustning får flyttas av campingvärden på gästens risk och bekostnad. El ingår vid vissa längder av uthyrning överskjutande kwh faktureras i efterhand eller direkt vid utcheckning. För längre anslutna boenden/vagnar ingår ingen elförbrukning. Se även separat tabell med priser och villkor. 

Post kan förmedlas till campingen. Posten hämtas i postlådan för säsongsgäster vid butiken. Vid eftersändning ska posten alltid vara försedd med namn samt gärna också tomtnummer. Umfors Camping AB frånsäger sig allt ansvar för stölder samt skador på gäster och deras egendom. 

Betalningstid
Hyra skall inbetalas inom föreskriven tid, separata regler gäller vid onlinebokning. Om betalning inte sker enligt på fakturan angivna villkor tolkas detta som att tomten är uppsagd och Umfors Camping kan hyra ut tomten till annan gäst. Om inte betalning sker enligt på fakturan angivna villkor har campingplatsen rätt att kvarhålla husvagn/husbil som säkerhet för uppkommen fordran och har också rätt att flytta den inom området. Gästen får inte disponera vagnen förrän hyran är fullt betald förutsatt att det aktuella beloppet inte är ringa. Du kan betala med konto/kredit-kort eller direktbetalning via din bank.

Avresa 

Vid avresa skall utnyttjat område vara väl avstädat. Om inte annat avtalats så ska campingtomten vara utrymd och städad före kl.15.00 på avresedagen. Detta med hänsyn till nyanländande gäster. Vi är tacksamma för besked om avresedagen i god tid, särskilt under högsäsong. Lämna såklart de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk) i samma skick som du själv önskar finna dem! 

Vid avflyttning 
Tomten ska lämnas i väl städat och iordningställt skick och ska godkännas av Umfors Camping. Har så inte skett, utför campingen arbetet och fakturerar gästen med 550:-/påbörjad timma. Vid avtalsperiodens utgång ansvarar campinggästen för att lämna tillbaks nycklar till elanslutning. Borttappade nycklar debiteras med 300kr/par. 

Tomtregler, byggnationer mm 

Husvagnen får ej byggas upp, och minst ett hjul ska vara i marknivå. Golv/altan byggs med max 75mm liggande regel vid markens högsta punkt. Det innebär att där golv är som närmast backen får inte golvets höjd överstiga 100mm. Sluttar marken får andra änden höjas så att golvet blir plant. Planteringar och liknande får endast ske i krukor/dylikt ovan jord. Stenläggning och utsläpp av gråvatten (diskvatten o dyl) är inte tillåtet. 

Staket, och fasta vindskydd, eller andra anordningar får endast uppföras efter särskild överenskommelse med Campingen. Tillfälliga vindskydd, hundnät och liknande som är lägre än 90 cm är tillåtet under förutsättning att det tas ner i sin helhet när ingen vistas i vagnen. Tillse att gasol och el utrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser. Egen installation av VVS eller el-anslutningar (utöver elanslutning till tomtens stolpe) är inte tillåtet. Elanslutningen måste överensstämma med elsäkerhetsverkets regler. Husvagnen får ej placeras närmare än två meter från tomtgränsen om denna gränsar till annan tomt (vid gräns mot väg 1m). Om överenskommelse med granne som är säsongsgäst finns tillåts närmare uppställning under förutsättning att brandavstånd uppfylls, kontrolleras med Umfors Camping. 

Tänk på brandrisken! Endast textilt förtält är tillåtet och andra tomter får inte nyttjas för eget bruk. 

Respektive vagn skall ha godkänd utrustning för släckning av eld vid vistelse på Umfors Camping.

Endast en bil per tomt, vagnen ska placeras på ett sådant sätt att en bil får plats på tomten. 

Gräsklippning av tomt under säsong utförs av säsongsgäst. Fria ytor som kan maskinklippas kan komma att klippas av campingen. Grusning och förändring av tomt får endast utföras i samråd med campingen. 

Spiketelt/Spikertält och överbyggnader 
Spiketelt får enbart uppföras på årsplatser. Spikertält kräver bygglov enligt lag. Byggloven prövas inom ett campingområde efter ansökan av enskild husvagnsägare för enstaka spikertält. Bygglovet söks hos miljö – och samhällsbyggnadsnämnden i Storuman kommun, blankett finns på hemsidan, www.storuman.se. 

Viktigt att tänka på: Vagn & tält placeras med ett säkerhetsavstånd på 4 meter, alltid med draget utåt. Fasader skall vara vitmålad. Mot köryta skall samtliga spikertält stå i linje 

Fullständiga byggregler från kommunen finner du på kommunens hemsida & HÄR! Vid frågor kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Storuman kommun +46(0)951-140 00. Mer info finner du även HÄR! 

Hyreskontrakt & inflyttning 

Ingen vagn får placeras på tomt innan dess att kontrakt skrivits med Umfors Camping. I samband med att gäst betalat sin säsongsavgift bekräftar denne att man godkänt ovanstående regelverk och förbundit sig att rätta sig efter detsamma. När fullständig säsongsavgift är inbetald skall hyreskontrakt skrivas under av gäst & Umfors Camping. Hyresgästen har huvudansvar för att skriva under hyreskontraktet i samband med incheckning/inflyttning. I kontraktet anges vilken campingplats säsongsgästen hyr. Innan avtal för säsongen är tecknat av båda parter har campinggästen inte tillgång till en bestämd plats. Finns inget avtal tecknat tillfaller all egendom som då finns på tomten Umfors Camping AB. Avtalet upphör utan uppsägning vid avtalsperiodens utgång. I samband med att gäst betalat sin säsongsavgift bekräftar denne att man godkänt ovanstående regelverk och förbundit sig att rätta sig efter detsamma. Vid betalning efter förfallodagen debiteras påminnelseavgift på 180:- per tillfälle samt dröjsmålsränta med 15% per påbörjad 30-dagarsperiod. 

Strömförbrukning
El avstäms & faktureras max två gånger per säsong. Årsplats debiteras i förskott med 2500kw. Gällande uppdaterat kw pris per feb 2021 är 1,95kr/kw. Avstämning sker inför varje periods avslut och regleras därefter parterna emellan. Priset kan komma att ändras inför varje ny kontraktsperiod. 

Bortforsling av husvagn 
För det fall hyrestagaren inte har flyttat husvagnen från husvagnsområdet efter kontraktstid äger campingen rätt att ta ut en extra hyra med 1000 kr per påbörjad vecka. Efter hyrestiden äger campingen rätt att flytta fordonet mm, då detta är nödvändigt på grund av väderlek, markförhållanden eller för framkomlighet på fastigheten. Har fordonet inte flyttats från fastigheten inom åtta veckor efter avtalstidens utgång äger uthyraren rätt att se till att bortforsling sker från fastigheten, antingen själv eller genom fastighetsägaren. I förevarande fall kommer handräkning från Kronofogdemyndigheten att ske. Kostnader för av bortforsling tillfaller hyresgästen. 

Bokningsvillkor 

Bokningen blir bindande när du betalat eller erhållit en e-post bekräftelse på din bokning från oss. Separata villkor för onlinebokningen. 

Du har öppet köp i 24 timmar om det är mer än 14 dagar kvar till ankomst. Hela beloppet anläggs vid bokning. 

Ändring av bokning kan göras mot en avgift på 150 kr per bokning och tillfälle. Ändring av ankomst och avresa kan göras fram till 7 dagar innan ankomst i mån av plats. Varje ändring av den ursprungliga bokningen kortare tid än 7 dagar före incheckning kommer att betraktas som en avbokning (se avbokning) efterföljt av en ny bokning. 

Överlåtelse av boende kan ske fram till 1 dag innan ankomst, under förutsättning att överlåtelsen gäller under samma tidsperiod och till samma pris, överlåtelse görs mot en avgift på 150 kr 

Om du väljer att avresa tidigare än planerat återbetalas inga pengar om inget annat överenskommits. 

Avbokning 
Vid tecknad avbeställningsskydd gäller följande; 

Du avbokar skriftligen via e-post. För avbokning senare än 40 dagar före ankomstdag uttas en schablonbaserad ersättning enligt nedan. 

Sker avbokningen 40 dagar eller tidigare före tillträde får du tillbaka 90 % av det avtalade beloppet. 

  • Sker avbokning 39-8 dagar före tillträde får du tillbaka 75 % av avtalat belopp. 
  • Sker avbokningen 7-2 dagar före tillträde får du tillbaka 25 % av avtalat belopp. 
  • Vid senare avbokning än 2 dagar före tillträdesdag eller om du avbryter pågående vistelse utan giltigt skäl, återbetalas inga pengar och vi har rätt att ta betalt för eventuellt avtalat belopp som inte betalats in. 

I händelse av vårt avtalsbrott, allvarliga störningar eller om tjänsten i övrigt avviker från uppgifter som vi har lämnat eller vad du med fog har kunnat förvänta dig, har du rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag eller hävning. Avtalsbrott eller annan brist i tjänsten som beror på orsaker utanför vår kontroll ger inte rätt till ersättning enligt detta avtal. 

Fel som uppstår under din vistelse ska omedelbart rapporteras till oss så att vi har möjlighet att avhjälpa felet. Om du underlåter att rapportera fel, kan du inte heller kräva ersättning. 

Om du fått ersättning men inte är nöjd med denna ska du meddela oss detta inom 3 veckor (21 dagar) efter avresa. Detta kan ske skriftligen eller via e-post. Vi rekommenderar e-post. 

Om inget avbeställningsskydd tecknats gäller följande; 
24h öppet köp. 40 dagar eller tidigare innan ankomst får du tillbaka 70%. Därefter återbetalas inget. 

Gränser för campingens kontrollansvar 
För det fall vistelsen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför vår kontroll, force majeure och som vi skäligen inte kunde förväntats ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är vi fria från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. 

Om vi inte kan komma överens kan du bl.a. ta hjälp av följande tvistlösningsorgan: 

• Allmänna reklamationsnämnden är godkänt tvistlösningsorgan enligt lagen om alternativ tvistlösning. 

• Du kan även vända dig till EU-kommissionens online-plattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr 

Vi åtar oss inte att delta i andra alternativa tvistlösningsförfaranden än Allmänna reklamationsnämnden (ARN) men kommer att ta ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist. 

Personuppgiftslagen
Vi är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du lämnar i samband med bokning av uppställningsplats (såsom namn, adress och telefonnummer). Vi kommer att behandla personuppgifterna i syfte att administrera bokning och betalning samt för att i övrigt kunna fullgöra våra förpliktelser och tillvarata rättigheter enligt de avtal som ingås med dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av dina avtalsförpliktelser. 

Du har rätt att en gång per år utan kostnad, efter skriftlig begäran, få ta del av vilka uppgifter som registrerats, uppgift om hur dessa används, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Se utökade regler på hemsidan under GDPR. 

Om du lämnar ditt aktiva medgivande får vi använda personuppgifterna för marknadsföring av vår verksamhet. 

Ångerrätt
Ångerrätten enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är undantagen avtal om inkvartering, logi eller fritidsaktivitet och därmed kan du inte ångra ett avtal om hyra av uppställningsplats för tält, husvagn och husbil. 

Allmänna regler & hyfs 

Följande regler mm har upprättats för allas trevnad och förutsätts ha blivit läst & accepterade vid besök på Umfors Camping. 
1. Visa hänsyn & respekt mot varandra. Störande uppträdande ex hög musik, skällande hundar, onödig skoter/motorfordons körning etc. eller skadegörelse är inte tillåtet. 
2. Umfors camping är en camping med en åldersgräns på minimum 20 år. Åldersgränsen gäller ej familjer där minst en förälder bor på campingen. 
3. Husvagn och husbil skall backas in i tomtens högra del/sida, draget utåt. Med hänsyn till brand och säkerhetsrisk skall avstånd till nästa ekipage vara minst 4 meter. Feluppställning ska omgående rättas till på begäran. Husvagnar/bilar ska vara inregistrerade till användning till motordrivet fordon. 
4. Alla är här för att ha trevligt och trivas! Mellan kl. 23.00 och 07.00 ska särskild hänsyn tas rörande ljud och andra aktiviteter som kan uppfattas störande. Undantag kan ges för vissa godkända underhållningskvällar som anordnas på campingplatsen. 
5. Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Skotern får köras till respektive plats vid in och utresa på körtur. Inte för transport ex mellan vagnar och till servicehus mm. Följ leder och anvisningar inom området! Kör i gånghastighet (högst 10 km/h) och så korta sträckor som möjligt. 
6. Sopor och avfall läggs i avsedd behållare vid miljöstationer. Glas metall och andra sopor lämnas i kommunens avsedda platser, närmaste station är i Hemavan vid flygplatsen. Övrigt avfall skall på egen hand forslas till återvinningscentral i tex Tärnaby, Morkan. 
7. Använd en grill etc som kommer upp minst 40 cm från marken. Öppen eld direkt på marken är förbjudet. Var försiktig och se efter var närmsta brandsläckare finns. Tänk på att inte slänga glödande grillkol eller andra brandfarliga föremål i sopkärl. Fyrverkerier och smällare är förbjudna inom campingområdet om inte speciella tillstånd upprättats av campingen. 
8. Hundar, katter och andra djur ska alltid rastas utanför campingområdet, plocka upp efter behov. Djur ska alltid vara kopplade. Inga husdjur får vistas i Servicehuset! 
9. För allas trevnad vill vi ha hjälp att hålla alla byggnader hela, snygga, rena och i ordning. Barn får inte uppehålla sig i servicehuset utan tillsyn och det är inte tillåtet att cykla, åka kickboard eller inlines osv i Servicehuset. 
10. Det är rökförbud i samtliga servicebyggnader. En allergi- och saneringsavgift på 10 000 kr debiteras om förbudet bryts. 
11. Försäljning vid och inom campingplatsområdet får bara förekomma med Campingens tillstånd. 
12. Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, såsom staket och skyddsvallar, är inte tillåtna. Fråga om du är tveksam om vad du har rätt att göra. 
13. Du måste ha en godkänd elutrustning vilket innebär att kabel mellan stolpe och husvagn ska ha en kabelarea på minst 2,5 mm2 och får inte skarvas. Kabelvinda ska vara helt utrullad, annars finns risk för brand! Ni är ansvariga för all elutrustning ni ansluter till tomtens eluttag. 
14. Campingen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller andra campares ägodelar blir ersättningsskyldig. 
15. Hyresgästen ansvarar för all säkerhet i vagn och på hyrd tomt. Detta innebär bland annat årlig kontroll av gasanläggning, rökvarnare och brandsläckare. Gasolprovningsintyg skall kunna uppvisas vid anfordran. Säsongsgäst är skyldig att ha sina ägodelar försäkrat. Uppställd vagn skall vara i städat skick och rengjord ifrån alger m.m 
16. En plogpinne skall av hyresgästen fästas utanför drag mm för att undvika skador vid skottning. Om så inte skett ansvarar campingen inte för eventuella skador som uppstår. 
17. I Sverige gäller allemansrätten. För att veta mer om detta läs HÄR! 
18. Biltvätt får ej ske inom campingområdet pga miljökrav. 

Utförlig info om brandsäker Camping från MSB finner du på deras hemsida och HÄR!  

Brott mot ovanstående regler kan Umfors Camping tvingas vidta åtgärder mot gästen som då t.ex. avvisas från campingplatsen utan återbetalning. 

Övrigt
Reglerna kan när som helst ändras och det är ditt eget ansvar att hålla dig uppdaterad om dem. Det regelverk som finns på hemsidan är alltid det aktuella. Som gäst ansvarar du för att hålla dig och dina gäster uppdaterad om, samt följa, regelverket. 

Vid regelbrott kan medlemmen avstängas utan förvarning från communities/listor. Umfors Camping kommer aldrig att lämna ut eller sälja personuppgifter eller e-postadresser till tredje part utan medlemmens godkännande. 

För information och regler i pdf-format klicka på symbolen.

Hitta Umfors Camping -Naturnära fjällcamping på Spottocamp.com